Project in het kort

De gemeente pakt samen met de Provincie Limburg de wateroverlast in Aalbeek aan, waarbij de gemeente als opdrachtgever zal optreden. Voor de aanpak van de wateroverlast worden onder andere twee nieuwe rioleringen aangelegd. Daarnaast start de Provincie met onderhoudswerkzaamheden op de Aalbekerweg (N298). Dit alles wordt in één keer aangepakt.
Ten behoeve van de planbegeleiding van het werk tijdens de realisatiefase voort Royal HaskoningDHV directie en toezicht (team Toezicht). Het team Toezicht legt verantwoording af aan de gemeentelijke projectleider.
Voor deel van het werk aangaande het asfaltonderhoud is de provincie Limburg verantwoordelijk voor het toezicht.

Waarom zijn deze werkzaamheden in Aalbeek nodig?

Met de werkzaamheden willen we twee doelen bereiken: 

 1. Het zo veel mogelijk tegengaan van de wateroverlast en;

 2. Het onderhouden van de provinciale weg.

Wat gaat er gebeuren?

De werkzaamheden worden in verschillende deelprojecten aangepakt:

Bosscherweg

 • Onder de Bosscherweg worden twee nieuwe rioleringen aangelegd. De eerste riolering is bedoeld om het regenwater af te voeren. De andere riolering voert het vuilwater af. Iedere woning in deze straat krijgt een nieuwe aansluiting op deze beide riolen. Deze aansluitingen worden tot aan de gemeentelijke eigendomsgrens aangelegd, dat wil zeggen tot aan de grens waar uw eigen perceel (of van de woningeigenaar) begint. 

 • Om het afvoeren van regenwater te vergroten worden putten (kolken) en lijngoten geplaatst die het water sneller kunnen afvoeren.

 • De straat wordt voorzien van nieuw asfalt. De weg krijgt een zogenaamd hol profiel. Dit betekent dat de putten in het midden van de rijbaan komen te liggen. Hierdoor wordt de kans op water in de woningen verkleind.

 • De verlichting op de Bosscherweg blijft hetzelfde.

Felisgats

 • Om het overtallige regenwater uit de kern Aalbeek af te voeren wordt in Felisgats een regenwaterriool aangelegd.

 • Nadat het regenwaterriool is aangelegd wordt de veldweg weer hersteld in oorspronkelijke staat.

Kern Hulsberg

 • In de kern Hulsberg wordt een regenwaterriool aangelegd langs de Aalbekerweg vanaf de Mesweg tot de Sportparklaan. Dit riool komt vooral aan de oostzijde van de weg te liggen.

 • Tijdens de werkzaamheden wordt de voetgangersoversteekplaats tijdelijk weggehaald. Na afloop van de werkzaamheden wordt de voetgangersoversteekplaats weer op de oorspronkelijke plek aangelegd. 

 • De straat wordt vernieuwd met asfalt

 • De oude bushalte aan de oostzijde van de weg komt te vervallen. Hier komt een groenstrook voor in de plaats. 

 • Waar nodig wordt de stoep vernieuwd met bestaande materialen.

Provinciale weg N298, Aalbekerweg

 • Op de Provinciale weg wordt een sierkers boom gekapt. Hiervoor in de plaats worden drie kastanjebomen geplant. 

 • De straat krijgt een nieuwe asfaltlaag en nieuwe belijning.

 • De intentie is er om de snelheid buiten de bebouwde kom tussen Hulsberg en Aalbeek te verlagen naar 60 km per uur.

 • De verlichting op de Provinciale weg blijft hetzelfde. 

 • Tussen de Sportparklaan en de Bosscherweg komt nieuw asfalt op de fietspaden.

 • In het fietspad aan de westzijde wordt een regenwaterriool aangelegd.

 • Daar waar nodig worden de stoepen hersteld met bestaande materialen.

Kern Aalbeek

 • De rijbaan in de kern Aalbeek krijgt een nieuwe asfaltlaag en de fietsstroken worden vernieuwd.

 • Daar waar nodig worden de stoepen vernieuwd met bestaande materialen.

 • In de S-bocht ter hoogte van het fruitbedrijf Janssen wordt een regenwaterriool in de rijweg aangelegd.  Dit regenwaterriool vangt voortaan het water op dat uit het de nieuwe riolering vanaf Hulsberg komt en brengt dit naar een buffer die speciaal hiervoor wordt aangelegd. Het water uit deze nieuwe buffer wordt daarna via Felisgats afgevoerd.